Tipovací soutěž

Pravidla tipovací soutěže LEXXUS DAYS 2016

 

 1. Provozovatel a organizátor soutěže

Provozovatelem a organizátorem soutěže je společnost LEXXUS  a.s., IČ 26208024, se sídlem Praha 1, Panská 6, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C (dále jen jako „LEXXUS“).

 

 1. Doba trvání soutěže

Soutěž je určena pro zákazníky i nezákazníky LEXXUS, a to po dobu konání akce LEXXUS DAYS od 3.11.2016 do 4.11.2016.

 

 1. Účastníci soutěže

Účastníkem soutěže může být každá fyzická osoba starší 18 let, která má doručovací adresu na území České republiky (dále také jako „Účastník“). Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci společnosti LEXXUS a dále osoby jim blízké dle § 116 zákona č. 40/1964, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že se výhercem stane osoba vyloučená ze soutěže, cena se této osobě nepředá. Stejně tak se cena nepředá v případě, že LEXXUS zjistí nebo bude mít oprávněné podezření ze spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z Účastníků či jiné osoby, která neoprávněným způsobem dopomohla danému Účastníkovi k získání výhry porušením těchto podmínek. LEXXUS si vyhrazuje právo neudělit výhry v případě, pokud panují pochybnosti o pravdivosti údajů poskytnutých Účastníkem či v případě porušení pravidel soutěže ze strany Účastníků nebo jakéhokoli jednání ze strany Účastníků, které by bylo v rozporu s dobrými mravy či fair-play.

Výhercem soutěže může být pouze ten Účastník, který řádně splní všechny podmínky této soutěže a splní kritéria pro výherce.

 

 1. Princip soutěže a získání výhry

Soutěž je založena na soutěžním principu vědomostní soutěže s tím, že vyhrává pět správných odpovědí (nebo odpovědi s nejmenší odchylkou od správné odpovědi), které byly pořadateli soutěže doručeny v době trvání soutěže. Na soutěžní otázku lze odpovědět pouze během konání akce LEXXUS DAYS a pouze na místě konání akce.

Soutěžní otázka zní: Jaká je historicky nejvyšší cena bez DPH za metr čtvereční nemovitosti k prodeji, jejíž prodej zprostředkovala společnost LEXXUS a.s.?

Výhru získá 5 správných, neodpoví-li žádný z Účastníků správně, pak 5 nejbližších pravdivých odpovědí na soutěžní otázku. Každý Účastník může na soutěžní otázku odpovědět pouze jednou. V soutěži budou uděleny tyto výhry:

 1. Telefon HTC ONE A9 od společnosti HTC
 2. Voucher od společnosti Hanák Veletržní
 3. Voucher od společnosti SCANQuilt
 4. Dárek od společnosti Koupelny Ptáček

Výherce bude o výhře informován telefonicky po vyhodnocení soutěže, nejdéle do 30.11.2016.

Výherce je povinen vyzvednout si výhru v provozovně LEXXUS na adrese V Celnici 1040/5, Praha 1, 110 00 nejpozději do 6.12.2016. Pokud Účastník zásilku nepřevezme a na vlastní náklady neodveze nejpozději do 6.12.2016, ztrácí Účastník na výhru nárok.

 

 1. Práva a povinnosti LEXXUS

Společnost LEXXUS si vyhrazuje právo rozhodnout všechny otázky týkající se této soutěže. Společnost LEXXUS si vyhrazuje právo tato pravidla kdykoliv změnit, soutěž pozastavit či zrušit. LEXXUS je rovněž oprávněna soutěž dle svého uvážení prodloužit. LEXXUS si při zjištění jakéhokoliv porušení soutěžních podmínek vyhrazuje právo dané Účastníky ze soutěže bez náhrady vyřadit. Výhry v soutěži není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích. Veškeré nepřevzaté výhry propadají společnosti LEXXUS.

 

 1. Souhlas Účastníka

Účastník souhlasí s poskytnutím jeho jména, příjmení, poštovní adresy, elektronické adresy a telefonního čísla LEXXUS, a to za účelem vyhodnocení soutěže a případné předání ceny. Společnost LEXXUS je dále oprávněna dále zpracovávat tyto osobní údaje pro obchodní a marketingové účely.

Dále Účastník souhlasí, aby jej společnost LEXXUS informovala (zejména formou obchodního sdělení) o svých službách a produktech a o službách a produktech třetích stran, které jsou s LEXXUS ve smluvním vztahu, a to užitím výše uvedených údajů Účastníka, zejm. jeho adresy nebo elektronické adresy. Účastník také souhlasí s tím, aby LEXXUS přiřazoval k uvedeným osobním údajům i další údaje, které o Účastníkovi zpracovává, to vše pro výše uvedené účely a v souladu se zákonem. Osobní údaje budou zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Osobní údaje budou zpracovávány automaticky či manuálně. Poskytnutý souhlas může Účastník kdykoli odvolat, a to bezplatně prostřednictvím zákaznické linky či emailu info@lexxus.cz. Údaje bude společnost LEXXUS uchovávat po dobu 5 let od účasti v soutěži. Pokud však Účastník souhlas odvolá před ukončením daného soutěžního období, nebude možné cenu předat. Účastník má právo na informace o zpracování svých osobních údajů. Domnívá-li se Účastník, že dochází ke zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého nebo osobního života nebo se zákonem, může požádat LEXXUS o vysvětlení nebo o odstranění vadného stavu (zejména blokování, opravu, doplnění nebo likvidaci).

 

 1. Odpovědnost

LEXXUS tímto nepřebírá vůči Účastníkům soutěže žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění než uvedená v těchto pravidlech.

 

 1. Zveřejnění pravidel

Tato pravidla jsou dostupná po celou dobu trvání soutěže na internetové stránce www.lexxus-days.cz.  Účastí v této soutěži Účastníci souhlasí s dodržováním těchto pravidel.

Pravidla jsou platná a účinná od 19.10.2016

Kontaktujte nás

Kdo jsme ?

Jsme jediný specializovaný prodejce novostaveb v Praze.

LEXXUS – nové byty Praha

Vše na jednom místě.

Přihlašte se k odběru novinek

Email: